واکاوی عناصر یادگیری برنامه درسی شهودی مبتنی بر بررسی زیبا شناسانه دیوان حافظ

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی،دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

این تحقیق به‌منظور تعیین الگوی طراحی برنامه درسی شهودی مبتنی بر بررسی زیبا شناسانه دیوان حافظ ، صورت گرفته است و واکاوی ابیات به روش کیفی هرمنوتیک انجام‌یافته از کلیه منابع چاپی و الکترونیکی در دسترس ، برای جمع‌آوری اطلاعات ، استفاده‌شده است . تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ، با به‌کارگیری نظام مقوله‌بندی قیاسی انجام‌شده و نتایج درزمینه اهداف ، منابع ، و راهبردهای یاددهی –یادگیری در قالب مقوله‌های محوری ، تقسیم‌بندی گردیده است . الگوی برنامه درسی شهودی ، برای تمام برنامه ریزان و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت کشور این امکان را فراهم می‌کند که با یک زاویه دید جدید ، اقدام به بازنگری جدی در عناصر برنامه‌های درسی کشور در تمام دوره‌ها و از همه مهمتر دوره‌های تربیت‌معلم و نیز دوره‌های ارشد ، دکترا و پسادکترا داشته باشند و از منابع غنی ادبی ،هنری و عرفانی بعنوان منابع درسی و راهگشا در امر تعلیم و تربیت استفاده کنند . تعلیم و تربیت ، با این فهم و ادراک به سمت کشف معانی فراعقلی در سایه دانش درونی بی‌مرز و انتها به‌عنوان سرچشمه خطاناپذیر حقیقت خواهد رسید . این پژوهش تلاشی است در جهت ایجاد روزنه‌ای به جهان شگفت‌انگیز تعلیم و تربیت شهودی .

کلیدواژه‌ها