تاثیر آموزش گروهی والدگری راه‌حل- محور به مادران بر پرخاشگری و حل مساله کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و پرورش پیش‌دبستانی، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش گروهی والدگری راه‌حل- محور به مادران بر پرخاشگری و حل مساله کودکان پیش‌دبستانی بود. این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش مادران کودکان پیش‌دبستانی شهر مشهد در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آنها 40 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی (20 نفر در هر گروه) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای آموزش گروهی والدگری راه‌حل- محور دریافت کرد و گروه کنترل آموزشی ندید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های پرخاشگری (باس و پری، 1992) و حل مساله (هپنر، 1988) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های فیشر، تی مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که گروه‌های آزمایش و کنترل در مرحله پیش‌آزمون از نظر پرخاشگری و حل مساله تفاوت معناداری نداشتند (05/0P>)، اما در مرحله پس‌آزمون از نظر هر دو متغیر تفاوت معناداری داشتند (05/0P<). به این ترتیب که آموزش گروهی والدگری راه‌حل- محور به مادران باعث کاهش پرخاشگری و افزایش حل مساله کودکان پیش‌دبستانی شد. بنابراین، توصیه می‌شود که از روش آموزش گروهی والدگری راه‌حل- محور برای بهبود ویژگی‌های روانشناختی به‌ویژه کاهش پرخاشگری و افزایش حل مساله استفاده شود.

کلیدواژه‌ها