تاثیر آموزش گروهی والدگری راه‌حل- محور به مادران بر پرخاشگری و حل مساله کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش گروهی والدگری راه‌حل- محور به مادران بر پرخاشگری و حل مساله کودکان پیش‌دبستانی بود. پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌ آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش مادران کودکان پیش‌دبستانی شهر مشهد در سال تحصیلی 99-1398 بود که 40 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی (20 نفر در هر گروه) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای آموزش گروهی والدگری راه‌حل- محور دریافت کرد و گروه کنترل، آموزشی ندید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های پرخاشگری (باس و پری، 1992) و حل مساله (هپنر، 1988) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-19 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که گروه‌های آزمایش و کنترل در مرحله پیش‌آزمون از نظر پرخاشگری و حل مساله تفاوت معناداری نداشتند (05/0P>)، اما در مرحله پس‌آزمون از نظر هر دو متغیر تفاوت معناداری داشتند (05/0p < ). به این ترتیب که آموزش گروهی والدگری راه‌حل- محور به مادران باعث کاهش پرخاشگری و افزایش حل مساله کودکان پیش‌دبستانی شد.

کلیدواژه‌ها