مبانی ارزش شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت،گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاداسلامی، واحد یادگار امام،شهر ری، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی‌ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه جانبه به شمار می رود . چرا که در پرتو نظام آموزشی و تربیتی است که انسان‌ها متحول می‌شوند. آموزش انسان‌ها، مهم ترین مسئله است و کسانی که در نظام آموزشی کار می کنند باید افراد بسیار محترم و با پرستیژ اجتماعی والایی باشند. که در واقع، توسعه و زمینه‌های آن را (از طریق تربیت شهروندانی آگاه و مسئول) فراهم می آورند و ارزشمندترین سرمایه‌های انسان‌های با فرهنگ، آموزش‌دیده و با شخصیت آن جامعه (شهروندان مدنی) را فراهم می‌سازد. بنابراین آموزش و پرورش زمانی در رسیدن به اهدافش موفق خواهد بود که بتواند شهروندانی آگاه، مسئول و خلاق بپرورد و این میسر نیست مگر از طریق آموزش بهینۀ شهروندی و نیز ارتقا فرهنگ شهروندی. هدف این پژوهش بررسی مبانی ارزش‌شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش بر اساس هدف بنیادین و براساس ماهیت توصیفی است. ابزار پژوهش نیز فیش‌برداری است.
در پژوهش حاضر تربیت شهروندی از دیدگاه اسلام، تربیت شهروندی در نظام آموزش و پرورش ایران، جایگاه ارزش‌ها در تربیت شهروندی، مبانی تربیت شهروندی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، اهداف تربیت شهروندی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و مولفه‌های و ویژگی‌های تربیت شهروندی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها