مبانی ارزش شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، واحد یادگار امام، دانشگاه آزاداسلامی، شهر ری، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

آموزش انسان­ها، مهم ترین مسئله جوامع مختلف می‌باشد. آموزش و پرورش زمانی در رسیدن به اهدافش موفق خواهد بود که بتواند شهروندانی آگاه،  مسئول و خلاق بپرورد و این میسر نیست مگر از طریق آموزش بهینۀ شهروندی و نیز ارتقا فرهنگ شهروندی. هدف این پژوهش بررسی مبانی ارزش­شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران است. پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بوده و از لحاظ جهتگیری جزو پژوهش‌های بنیادی طبقه بندی می‌شود.روش پژوهش تحلیلی استنتاجی است. ابزار پژوهش فیش­برداری است. نتیجۀ تحقیق نشان می­دهد که در تربیـت شهروندی اسلامی- ایرانی، ارزش­های اسلامی به تربیـت شـهروندی سـمت و سوی الهی می‌بخشند. این ارزش‌­ها‌ از قبیل ایمان، تقوا، آخرت گرایی، احترام بـه هم نوع، عدالت، توکل بر خدا و... در تمام شئون تأثیرگذارند. از یافته­های این پژوهش می‌توان به مواردی همچون مشارکت دانش­آموزان در فعالیت­های فوق برنامه، ضرورت برنامه جامع آموزش شهروندی بین خانه، مدرسه و جامعه اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها