تربیت تشکیلاتی در شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول: اقدامها و موانع

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق و معاون آموزشی این دانشکده

3 دانشگاه امام صادق ع

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل برنامه‌ها و موانع تربیت تشکیلاتی در شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول در سال 1396 است. روش گردآوری در این پژوهش در سنت کیفی، با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه‌ساختمند است. نمونه ها عبارت است از سرگروه‌ها و مربیان سه مسجد نمونه‌ی شهرستان دزفول در امر صالحین: مسجد شهید مسعود توتونچی، رسول اعظم(ص) و ثارالله(ع). نمونه‌گیری به صورت هدفمند انتخاب شد. همچنین با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده در مصاحبه‌ها، به استخراج برنامه‌ها و موانع تربیت تشکیلاتی در حلقات صالحین کودکان شهرستان دزفول، پرداخته شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، نمونه‌ای از برنامه‌های این حلقات برای تربیت تشکیلاتی کودکان عبارت است از: برگزاری جلسات اخلاق نظری تشکیلاتی در حلقات شهرستان دزفول، بازی‌های سازنده اخلاق تشکیلاتی، تذکرهای تشکیلاتی در روابط روزانه متربیان با دیگران و مسئولیت‌پذیر کردن متربیان در حلقات شهرستان از طریق نقشدهی به آن‌ها. لکن نتایج حاکی از آن است که موانعی نیز در این مسیر وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: وجود الگوهای نامناسب برای متربیان در شهرستان دزفول، تربیت خانوادگی، تصورات غیر صحیح خانواده‌ها و کمبود بودجه و امکانات.

کلیدواژه‌ها