رابطه‌ی مهارت‌های تدریس ،هیجان تحصیلی،استرس تحصیلی و کنترل رفتاری ادراک‌شده در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی، همدان، ایران.

2 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان ، خرم آباد، ایران (نویسنده مسئول)nazariirani@gmail.com

3 عضو هیات علمی گروه روانشناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با بررسی رابطه‌ی مهارت‌های تدریس،هیجان‌های تحصیلی(مثبت و منفی) استرس تحصیلی و کنترل رفتاری ادراک شده(مثبت و منفی) بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بود. روش نمونه گیری ، نمونه گیری طبقه‌ای نسبی بود که تعداد 360 نفر انتخاب گردید. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. اعتبار مدل اندازه‌گیری با استفاده از پارامترهای آلفای کرونباخ،ضریب پایایی مرکب ، روایی همگرا و روایی واگرا برآورد شد . در بخش ارزیابی مدل ساختاری ، معیارهای ضریب تعیین،اندازه‌ی اثر، ضریب استون-گایسر محاسبه گردید. بررسی معیار برازش بر اساس رویکرد حداقل مربعات جزیی صورت گرفت. داده‌های پژوهش به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS نسخه‌ی 25 و اسمارت پی ال اس نسخه‌ی 3 تحلیل شدند که نتایج ارزیابی ها در هر سه بخش ، روایی ، اعتبار و برازش الگوی پیشنهادی را در سطح مطلوبی نشان داد، به ‌گونه ای‌که الگوی پیشنهادی قابلیت به‌کارگیری در موقعیت‌های مختلف توسط محققان را دارد. نتایج نشان داد رابطه‌ی کنترل رفتاری ادراک شده مثبت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان معنادار بود و نقش کلیدی مهارت اساتید دانشگاه در پیشرفت دانشجویان مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها