ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه الگوی رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش بوده است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بوده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان آشنا به موضوع و در بخش کمی مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان آموزش و پرورش استان‌های شمالی کشور در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 1290 نفر بودند. نمونه در بخش کیفی 10 نفر بودند که طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب و در بخش کمی 300 نفر بودند که طبق فرمول کوکران با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی با مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی با پرسشنامه محقق‌ساخته 53 گویه‌ای جمع‌آوری که روایی سازه آن با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ بالاتر از 70/0 محاسبه شده است. همچنین، برای تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که رهبری سخاوتمند شامل مولفه‌های آموزش کارکنان، بخشایشگری، ارتقای سازمانی، عدالت سازمانی، فراهم‌کردن محیط شاد سازمانی، شایسته‌سالاری در انتصاب، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی و تشکر و قدردانی از همکاری همکاران و معنویت در محیط کار شامل مولفه‌های احترام متقابل، خودنظارتی، رفتار صادقانه، اخلاق نبوی، نظارت الهی و امربه‌معرف بود. همچنین، رهبری سخاوتمند و مولفه‌های آن تاثیر مثبتی بر معنویت در محیط کار داشت (05/0>P).

کلیدواژه‌ها