پیامدهای یادگیری خدمت‌محور در مدارس ابتدایی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی پیامدهای یادگیری خدمت‌محور در مدارس ابتدایی شهر تهران بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته بود. در بخش کیفی از میان خبرگان دانشگاهی طبق اصل اشباع نظری 20 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی از میان معلمان دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 (1600 نفر) طبق فرمول کوکران 309 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی از طریق مرور منابع و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته (45 گویه) جمع‌آوری شد. پایایی در بخش کیفی از طریق توافق درون‌موضوعی و در بخش کمی علاوه بر تایید روایی صوری، محتوایی و سازه، پایایی آن با روش‌های آلفای کرونباخ و ترکیبی بالای 93/0 بدست آمد. داده‌ها در بخش کیفی با روش‌های تحلیل محتوی و کدگذاری نظری و باز و در بخش کمی با روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شدند. در بخش کیفی پس از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، شاخص‌ها شناسایی و سپس پرسشنامه یادگیری خدمت‌محور طراحی شد. در بخش کمی یافته‌ها نشان داد که پیامدهای یادگیری خدمت‌محور دارای سه مولفه فردی (25 شاخص و واریانس تبیین‌شده 879/29)، مدرسه‌ای یا سازمانی (9 شاخص و واریانس تبیین‌شده 277/13) و اجتماعی (11 شاخص و واریانس تبیین‌شده 994/12) بود. بنابراین، یادگیری خدمت‌محور دارای پیامدهای متنوعی برای دانش‌آموزان به‌عنوان ارائه‌دهندگان خدمات به جامعه، برای جامعه به‌عنوان دریافت‌کننده خدمات از دانش‌آموزان و برای معلمان به‌عنوان تسهیل‌کننده، سازمان‌دهنده و هماهنگ‌کننده یادگیری است.

کلیدواژه‌ها