ارائه مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه ازاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه ازاد اسلامی، ساری، ایران (نویسنده مسئول) k.niazazari@iran.ir

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه ازاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

هدف کلی پژوهش، ارائه مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک بود. این پژوهش‌‌ از نظر هدف، کاربردی که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، اساتید دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 14نفر با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند.جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و معاونین واحدها، دانشکده‌‌ها، مدیران گروه‌‌ها و اساتید هیات علمی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 1851 نفر تشکیل می‌‌دادند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای براساس واحد دانشگاهی انجام شد. برای گردآوری داده‌‌ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته جهت شناسایی ابعاد رهبری اصیل استفاده شد. نتیجه بخش کیفی، تولید پرسش‌‌نامه‌‌ خبرگان رهبری اصیل می‌‌باشد. برای گردآوری داده‌‌ها در بخش کمی پرسش‌‌نامه محقق ساخته رهبری اصیل دارای 91 سوال و 2 بعد «فردی و سازمانی» استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از آزمون‌‌های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک دارای دو بعد (فردی و سازمانی) است. بعد فردی و سازمانی هر دو دارای سه مولفه می‌‌باشند.

کلیدواژه‌ها