شناسایی شاخصه ها ی مدیریت استعداد در سازمان گمرک ج.ا.ا ( به روش آمیخته)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

امروزه توسعه مدیریت استعداد یکی از مهمترین عوامل کسبو کار و از مؤلفههای کلیدی حفظ مزیت رقابتی پایدار در سازمانها به شمار میرود. از اینرو در این پژوهش پیش‌رو، هدف از این تحقیق ارائه مدلی جامع مدیریت استعداد برای سازمان گمرک میباشد. برای انجام این پژوهش با توجه نیاز به استخراج شاخصه های بومی و تخصصی سازمان گمرک، جهت بنا نهادن یک چارچوب درست، پس از دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تجربی موجود از یک تحقیق کیفی داده بنیاد نیز استفاده شد.لذا پس از انجام 14 مصاحبه به روش نمونه گیری گلوله برفی و انجام تجزیه و تحلیل آن به 139 مولفه دست یافتیم که جهت غربالگری با استفاده از نظر خبرگان با توجه به مزیت ها ی روش دلفی-فازی آن انتخاب نمودیم. با روش هدفمند20 نفر از خبرگان برای انتخاب شدند پس از 4 مرحله فازی زدایی تعداد54 شاخصه باقی ماند جهت ارائه مدل و دسته بندی از الگوی سهشاخهای دکتر میرزایی اهرنجانی اقتباس نمودیم که برای درک بهتر به با اضافه نمودن یک بعد دیگر به شکل چهار لایهای ارائه نمودیم. مدل در سازمان گمرک از طریق نمونهگیری تصادفی ساده بین بیش از400 کارکنان گمرک توزیع شد که 367 نمونه برگشتی مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت. از طریق تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرمافزار اکسپرت چویس بدین ترتیب: 1. شناختی/ادراکی (467/0) 2. ساختاری/ نهادی (277/0) 3. محیطی/ موقعیتی (16/0) 4. رفتاری/ کارکردی (095/0) رتبهبندی شد.

کلیدواژه‌ها