تحلیلی بر آموزش بزرگسالان: تعیین نرخ پایداری سواد در قبول شدگان دوره انتقال نهضت سوادآموزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق تعیین نرخ پایداری سواد در قبول شدگان دوره انتقال بود. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای یک گروه بود. طرح تحقیق به این صورت بود که از بین افراد قبول شده در دوره انتقال در شهرستانهای قروه، دیواندره، ناحیه 2 سنندج و کامیاران که تعداد آنها 290 نفر بود براساس جدول مورگان تعداد 165 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و نمرات قبولی این افراد به عنوان پیش‌آزمون و آزمونهای گرفته شده به عنوان پس‌آزمون در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل آزمون‌های پیشرفت تحصیلی ریاضی، انشاء و جمله نویسی و املاء بود. محتوی آزمونها از بین آزمونهای استاندارد برگزار شده برای سوادآموزان دوره انتقال انتخاب شد و در ضمن روایی محتوایی آزمونهای ساخته شده توسط چند نفر متخصص سنجش و اندازه‌گیری تائید شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون در دوره انتقال تفاوت معنی‌داری وجود داشت و سوادآموزان تقریباً 15٪ مطالب فراگرفته شده را فراموش کرده بودند. سایر نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون در درس ریاضی تفاوت معنی‌داری وجود داشت و سوادآموزان تقریباً 38٪ مطالب فراگرفته شده را فراموش کرده‌ بودند. همچنین بین میانگین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون درس املاء تفاوت معنی‌داری وجود دارد و سوادآموزان تقریباً 8٪ مطالب فراگرفته شده را فراموش کرده‌اند اما بین میانگین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون درس انشاء و جمله نویسی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. نتایج این تحقیق لزوم برنامه‌ریزی و استراتِژیهای مناسب به‌طوریکه سوادآموزان بعد از دوره رها نشوند را ایجاب می‌کند.

کلیدواژه‌ها