ارائه مدل پیش بینی عملکرد تیمی مبتنی بر مولفه های یادگیری تیمی، رهبری تحول‌گرا و انعکاس‌گری تیمی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد رودهن، رودهن، ایران

2 دانشجو دکترا، علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل پیش‌بینی عملکرد تیمی مبتنی بر مؤلفه‌های یادگیری تیمی، رهبری تحول‌گرا و انعکاس گری تیمی انجام پذیرفت. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده (کمی) بود. همچنین این پژوهش ازلحاظ گردآوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل، کلیه کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش در کل کشور به تعداد 1700 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه، از روش کوکران استفاده شد و تعداد 313 نفر به‌عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها به دو روش اسنادی و میدانی(پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته) انجام پذیرفت. در تحقیق کنونی، به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری ، محتوایی و سازه استفاده شد و برای تعیین پایایی،از آلفای کرونباخ(عملکرد تیمی، 75/0،یادگیری تیمی، 81/0، رهبری تحول‌گرا، 79/0، و انعکاس گری تیمی، 87/0) و پایایی ترکیبی استفاده‌شده که همگی مورد تائید قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها، از آزمون‌های الگو یابی معادلات ساختاری و آزمون t تک گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های یادگیری تیمی، رهبری تحول‌گرا، انعکاس گری تیمی ، عوامل پیش‌بینی کننده عملکرد تیمی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها