شناسایی و اولویت‌بندی زیرساخت‌های درس تربیت‌بدنی در نظام آموزش و پرورش ایران با استفاده از FAHP

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)

2 استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه فرهنگیان ، اصفهان، ایران

10.30495/educ.2021.685429

چکیده

تربیت بدنی یکی از بنیان‌های اساسی برای رشد کودکان و نوجوانان است ، زیرا مشارکت مادام العمر در فعالیت‌های بدنی جهت دستیابی به سلامت جسمانی و روانی را فراهم‌ می‌کند لذا هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی زیرساخت‌های درس تربیت‌بدنی در نظام آموزش و پرورش ایران با استفاده از FAHP می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ روش ترکیبی(کمی و کیفی) می‌باشد. جامعه آماری شامل اساتید و صاحب‌نظران حوزه تربیت‌بدنی بود نمونه‌گیری به صورت هدفمند بود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه مقایسات زوجی 9 گزینه‌ای بود و با استفاده از FAHP اقدام به رتبه‌بندی زیرساخت‌های شناسایی شده گردید. نتایج نشان داده که زیرساخت‌های درس تربیت‌بدنی به ترتیب شامل زیرساخت فضایی، امکاناتی و تجهیزاتی، زیر ساخت مالی پایدار، زیرساخت انسانی، زیرساخت اداری-مدیریتی، طراحی اهداف درسی مناسب، زیرساخت محتوایی، زیر ساخت روش تدریس، زیر ساخت فرهنگی-اجتماعی، نظام ارزشیابی استاندارد، زیرساخت قانونی و حقوقی و زیرساخت انگیزشی می باشد. نتایج این مطالعه می تواند به برنامه ریزان آموزشی کمک کند تا گام های مؤثری برای توسعه تربیت‌بدنی در مدارس بردارند.

کلیدواژه‌ها