بررسی پیامد های گرایش جوانان به تعدد روابط خارج از عرف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 3) دانشیار مشاوره – هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

10.30495/educ.2022.686724

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تببین پیامدهای گرایش جوانان به تعدد روابط با جنس متفاوت صورت گرفت. برای درک تجربه مشارکت‌کنندگان، این تحقیق به روش کیفی از نوع نظریه زمینه‌ای انجام گرفت. جامعه آماری دختران و پسران مجرد 25 تا 35 ساله ساکن شهر تهران در سال 1396 بودند که از این تعداد با روش نمونه‌گیری هدفمند و تا اشباع اطلاعات، 24 نفر (13 دختر و 11 پسر) انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه عمیق نیمه ‌ساختاریافته استفاده شد و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات از روش کلایزی (کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی) صورت پذیرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مهم‌ترین پیامدهای تعدد رابطه با جنس مخالف از دیدگاه افرادی که در این‌گونه روابط درگیر هستند، عبارتند از :کارکرد مثبت، بی‌ثباتی و ابهام در برقراری ارتباط اصلی در آینده، کاهش کارکرد روابط بین فردی، ازدواج‌های پرخطر، آسیب‌های احساسی و روحی و آسیب‌های جسمی. با توجه به تحقیق حاضر در رابطه با پیامدهای این گونه روابط می‌توان نتیجه گرفت، تعدد روابط باعث آسیب‌های درونی و بین فردی زیادی می‌شود که در نهایت منجربه ناکارآمدی خانواده و کیفیت پایین ارتباطات در خانواده می‌شود.

کلیدواژه‌ها