پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای تعلل تحصیلی دوره ی متوسطه دوم شهر اصفهان براساس تیپ های شخصیتی و چشم‌انداز زمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی ، نایین، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد نائین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران.

10.30495/educ.2022.687269

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای تعلل تحصیلی دوره متوسطه شهر اصفهان براساس تیپ های شخصیتی و چشم‌انداز زمان بود. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دارای تعلل تحصیلی دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1398-1399بودند که تعداد 100 نفر از آنها از طریق روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با پرسشنامه‌های تعلل تحصیلیسولومون و راث(1984)، چشم‌انداز زمان زیمباردو و بوید(1999)، تیپ‌های شخصیت مایرز بریگز(فرم M)( 1993) و معدل کل نمرات سال تحصیلی گذشته دانش‌آموزان جهت ارزیابی پیشرفت تحصیلی آنها جمع‌آوری و با روش‌های ضریب همبتگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS-24 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین تیپ شخصیتی برونگرا- شهودی- عقلانی-ادراکی(ENTP) با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه منفی معنادار وجود داشت. همچنین، از بین ابعاد چشم‌انداز زمان، ابعاد گذشته منفی، لذت‌گرا در زمان حال، و منفعل در زمان حال با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنادار؛ و بین ابعاد آینده‌نگر، و گذشته مثبت با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود داشت. علاوه‌براین، نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که از بین انواع تیپ‌های شخصیتی، تیپ شخصیتی ENTP ؛ و از بین ابعاد چشم‌انداز زمان، ابعاد گذشته منفی، لذت‌گرا در زمان حال، آینده، و منفعل در زمان حال پیش‌بینی‌کننده معنادار پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دارای تعلل تحصیلی بودند. بنابراین می‌توان با ارائه مداخلات به موقع و مناسب جهت بهبود چشم انداز زمان آینده با درنظر گرفتن تیپ‌های شخصیتی، نسبت به افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارای تعلل تحصیلی اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها