شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های برون سپاری در آموزش و پرورش استان لرستان (با رویکرد آمیخته متوالی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

10.30495/educ.2022.1908895.2525

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و الویت بندی مولفه های برون سپاری در آموزش و پرورش استان لرستان بود. روش پژوهش، با رویکرد آمیخته متوالی (کیفی- کمی) بود، که در بخش کیفی از روش تحلیل مضامین و در بخش کمی از روش توصیفی و پیمایشی استفاده شد. روش نمونه گیری، در بخش کیفی طبقه ای هدفمند و در بخش کمی به منظور ایجاد شرایط یکسان جامعه آماری جهت قرار گرفتن در نمونه، تصادفی ساده بود. جامعه آماری 152 نفر (اساتید دانشگاهی دارای تالیف در حوزه برون سپاری، کارشناسان ستادی، مدیران هنرستان هایی که مهارت دانش آموزان را برون سپاری نموده اند و مدیران مدارس غیردولتی) بود، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند تا اشباع نظری داده ها، با 14 نفر از خبرگان (اساتید دانشگاه) ادامه یافت. در بخش کمی نیز گرد آوری داده ها به کمک پرسشنامه برون سپاری (ضریب پایایی 78/0) بصورت تمام شمار و به دلیل اپیدمی بیماری کرونا بصورت مجازی انجام شد. پس از چندین بار بازبینی و تحلیل داده های گرد آوری شده از طریق مصاحبه، مضمون فراگیر، 38 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان دهنده شامل: امور مالی، آموزش، اماکن و تجهیزات، منابع انسانی و فرایند های داخلی، بر اساس آزمون فریدمن اولویت بندی شد. نتیجه این که برون سپاری، ضمن تامین اماکن و تجهیزات مورد نیاز آموزشی و تامین نیازهای پشتیبانی و فناورانه، درجذب نیروهای متخصص و ایجاد زمینه های کارآفرینی موثربوده و می تواند سبب کاهش هزینه ها در آموزش و پرورش استان لرستان گردد.

کلیدواژه‌ها