ارائه‌ی الگوی شادکامی برای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش (مورد مطالعه شهر تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه علوم تربیتی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) bsherzad86@yahoo.com

3 استاد گروه مدیریت آموزشی ، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30495/educ.2022.1913232.2558

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی شادکامی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران است. پژوهش
حاضر از نظر هدف بنیادی، از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت ونوع مطالعه نیز داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش حاضر را در بعدکیفی کلیه متخصصان حوزه شادکامی مانند روانشناسان و جامعه شناسان، علوم تربیتی را تشکیل می دهدبراین اساس در بعدکیفی به روش نمونه گیری آگاهانه از نوع هدفمند ، مشارکت کنندگان پژوهش 16نفر خبره این حوزه و ملاک انتخاب خبرگان رسیدن به اشباع نظری می باشد .جمع آوری داده های پژوهش حاضر را در بعد کیفی یک فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته که به روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری تدوین شده است. تشکیل فرم مذکور به کمک مصاحبه و فن دلفی از خبرگان از طریق کدگذاری انتخابی نهایی گردید. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها کیفی است و نخستین یافته پژوهش حاضر بیانگر آن ست که الگوی شادکامی برای مدارس ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران کدام است. دومین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی مذکور مرکب از چه ابعادی است.این الگومرکب از 3بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد خانواده،بعد مدرسه، بعد محیط است درسومین یافته پژوهش حاضر مؤلفه های سازنده الگوی مذکور 11مورداست که شامل ویژگی های روابط والدین ، تحصیلات ، اقتصاد ، معلم ، مدیر ، همکلاسان ، کارکنان ، فرهنگ حاکم بر جامعه ، امنیت ، قوانین و مقررات و رسانه است چهارمین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که هر یک از مؤلفه های الگوی مذکور مرکب از چه شاخص هایی است.

کلیدواژه‌ها