نمایه نویسندگان

آ

 • آزما، دکتر فریدون رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-28]
 • آقایی، جواد رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-28]
 • آقایوسفی، علیرضا رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-16]
 • آهنچیان، دکتر محمدرضا رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-16]

ا

 • احقر، قدسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور بر کاهش استرس شغلی کارکنان زن بنیاد علمی آموزشی قلم چی [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-20]
 • ایرانزاده، سلیمان بررسی رابطه بین برخی عوامل اجتماعی با خوداثربخشی، رضایت شغلی و بهره‌وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مهاباد [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-17]
 • ایزانلو، محمد بررسی هزینه سودمندی نشریات الکترونیکی و کتابخانه دیجیتال در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-22]
 • افشار، ابراهیم بررسی تطبیقی توسعه فن‌آوری اطلاعات در نظام‌های آموزش عالی جهان: با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-39]
 • اک، شورش بررسی رابطه بین برخی عوامل اجتماعی با خوداثربخشی، رضایت شغلی و بهره‌وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مهاباد [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-17]

ب

 • بازرگان، عباس ارزیابی درونی و برونی درون- دانشگاهی گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-37]
 • بخشی سورشجانی، لیلا بررسی رابطه کمال گرایی با افسردگی و عملکرد تحصیلی و رابطه دو متغیر اخیر با وضعیت اجتماعی اقتصادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-25]
 • بریمانی، ابوالقاسم تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هویت دانشجویان [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-20]
 • برنده، نسیم تأثیر مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور بر کاهش استرس شغلی کارکنان زن بنیاد علمی آموزشی قلم چی [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-20]
 • بهرامزاده، حسینعلی بررسی رابطه بین میزان مهارت‌های مدیریتی مدیران و اثربخشی آنان در سازمان‌ها و ادارات کل دولتی شهرستان بجنورد [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-24]
 • بهرام زاده، حسینعلی بررسی عوامل موثر بر انگیزه کاری مدیران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-20]
 • بهرام زاده، حسینعلی بررسی ویژگیهای بنیادین کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه خراسان شمالی و ارائه راهکار جهت تقویت این ویژگیها [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-14]

پ

 • پازارگادی، مهرنوش ارزیابی کیفیت آموزش: رویکردی مشارکت محور برای مقابله با چالشهای فراروی نظام مدیریت آموزش عالی غیردولتی در هزاره سوم [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-24]

ت

 • تقی پور ظهیر، علی اثربخشی برنامه‌های درسی دروس تربیتی بر ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارتهای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 21-43]
 • توکلی، محمد علی بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ورودی سال تحصیلی 86-85 [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-33]

چ

 • چینی ساز، نسرین بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ورودی سال تحصیلی 86-85 [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-33]

ح

 • حیدرئی، علیرضا رابطه فشارزاهای تحصیلی، تفکرات مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-22]
 • حسینی، سید امجد بررسی اثربخشی آموزش تلقیح استرس (SIT) در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر زرند [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-26]
 • حسن زاده، رمضان بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت شناختی آنها [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-19]
 • حسین‌زاده، بابک اثربخشی برنامه‌های درسی دروس تربیتی بر ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارتهای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 21-43]
 • حصاری، مریم بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان در دبیرستانهای شهر بجنورد [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-15]

د

 • دیوانداری، حسن فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (SQ-SF): بررسی ویژگی‌های روانسنجی و ساختار عاملی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر سال تحصیلی 86- 1385 [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-29]

ر

 • رجایی، علیرضا هوش معنوی: دیدگاه‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-28]
 • رحمان‌پور، محمد بررسی تطبیقی توسعه فن‌آوری اطلاعات در نظام‌های آموزش عالی جهان: با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-39]
 • رستگارپور، حسن بررسی دیدگاه‌های دبیران شهر تهران در مورد کار برد کامپیوتر در آموزش و رابطه آن با اضطراب کامپیوتر [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-23]
 • رستمی، خلیل بررسی ارتباط بین موسیقی و میزان اضطراب در دانش آموزان دبیرستان های تلاش شهرستان بجنورد 1387 [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-16]
 • روغنی، مهناز بررسی رابطه بین میزان مهارت‌های مدیریتی مدیران و اثربخشی آنان در سازمان‌ها و ادارات کل دولتی شهرستان بجنورد [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-24]

ز

 • زارع، فاطمه بررسی علل تعارض در بین کتابداران کتابخانه‌های مؤسسات آموزش عالی مستقر در استان‌های خراسان شمالی- رضوی- جنوبی و نقش آن در رضایت شغلی آنان [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-20]
 • زارع داویجانی، علیرضا تأثیر آشنایی با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-21]
 • زیرک، مهدی بررسی استانداردهای حرفه‌ای روسای دانشگاه‌ها به منظور ارائه چارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-34]
 • زهراکار، دکتر کیانوش مقایسه سلامت روانی افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 ساله شهر تهران [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-20]
 • زهراکار، کیانوش بررسی اثربخشی آموزش تلقیح استرس (SIT) در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر زرند [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-26]

س

 • سادات خشوعی، مهدیه انعطاف پذیری از دیدگاه روان شناسی تحولی [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-32]
 • ساداتی کیادهی، سید مرتضی بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت شناختی آنها [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-19]
 • سامانیان، مصیب بررسی هزینه سودمندی نشریات الکترونیکی و کتابخانه دیجیتال در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-22]
 • سرمدی، محمد‌رضا مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-20]
 • سیف نراقی، مریم میزان آگاهی معلمان دوره راهنمائی از مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری به منظور ارائه الگوی عملی جهت ارتقای دانش و مهارتهای آنان [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-20]
 • سیف نراقی، مریم بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر وب (وبلاگ) با رویکرد حل مساله بر رشد تفکر منطقی در دانشجویان رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-26]
 • سلیقه، فریبا بررسی دیدگاه‌های دبیران شهر تهران در مورد کار برد کامپیوتر در آموزش و رابطه آن با اضطراب کامپیوتر [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-23]
 • سلیمانی، نادر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-30]
 • سلیمانیان، علی اکبر بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-13]

ش

 • شریعتمداری، علی میزان آگاهی معلمان دوره راهنمائی از مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری به منظور ارائه الگوی عملی جهت ارتقای دانش و مهارتهای آنان [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-20]
 • شریعتمداری، علی بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر وب (وبلاگ) با رویکرد حل مساله بر رشد تفکر منطقی در دانشجویان رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-26]
 • شریعتمداری، علی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-28]
 • شریفی اصفهانی، محمود مختصری از آیین پــرورش پهلوانان در شاهنامه [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-32]
 • شفیع‌آبادی، عبدالله تأثیر مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور بر کاهش استرس شغلی کارکنان زن بنیاد علمی آموزشی قلم چی [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-20]

ص

 • صادقی شهمیرزادی، سمیه رابطه‌ی جوّ نظام آموزش عالی و پرورش روحیه‌ی کارآفرینی دانشجویان [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-18]
 • صالحی، محمد بررسی میزان کاربرد ماتریس SWOT در عملکرد مدیران واحدهای بیمارستانی خدمات درمانی استان مازندران [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-20]
 • صالحی، محمد ارزیابی کیفیت آموزش: رویکردی مشارکت محور برای مقابله با چالشهای فراروی نظام مدیریت آموزش عالی غیردولتی در هزاره سوم [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-24]
 • صالحی، محمد بررسی امکان بکارگیری شیوه مدیریت بر مبنای هدف ( M. B. O ) در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-15]
 • صمدیانی، غلامرضا ناصر خسرو و مخاطب قرار دادن صاحبان خرد [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-24]

ض

 • ضامنی، فرشیده اثربخشی برنامه‌های درسی دروس تربیتی بر ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارتهای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 21-43]

ظ

 • ظهورپرونده، وجیهه رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-16]

ع

 • عبدی زرین، سهراب رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-16]
 • عدلی، فریبا رابطه‌ی جوّ نظام آموزش عالی و پرورش روحیه‌ی کارآفرینی دانشجویان [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-18]
 • عزیزی، اسحق علی بررسی امکان بکارگیری شیوه مدیریت بر مبنای هدف ( M. B. O ) در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-15]
 • عسگری، پرویز رابطه فشارزاهای تحصیلی، تفکرات مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-22]
 • علی پور، مریم بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ورودی سال تحصیلی 86-85 [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-33]
 • عنایتی، ترانه بررسی میزان یادگیرنده بودن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-25]

ف

 • فارسی، کلاله بررسی هزینه سودمندی نشریات الکترونیکی و کتابخانه دیجیتال در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-22]
 • فرج‌اللهی، مهران مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-20]

ق

 • قائدامینی، غلامرضا رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-16]
 • قربانی، محمود بررسی عوامل موثر بر انگیزه کاری مدیران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-20]
 • قربانی آهنگر کلایی، علی اصغر بررسی میزان کاربرد ماتریس SWOT در عملکرد مدیران واحدهای بیمارستانی خدمات درمانی استان مازندران [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-20]
 • قلی زاده، محمد شناسایی عوامل درون سازمانی مشارکت معلمان در طرح اقدام پژوهی چالشی جدید در حوزه آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-13]

ک

 • کهالی، عباس رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-16]
 • کوهستانی، حسینعلی بررسی ویژگیهای بنیادین کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه خراسان شمالی و ارائه راهکار جهت تقویت این ویژگیها [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-14]

ل

 • لیاقتدار، محمد جواد میزان پاسخگویی روش‌های تدریس برنامه درسی دانشگاه‌ها و رفتار کارآفرینی تجربه از نقطه نظر اساتید و دانشجویان [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-48]
 • لیاقت دار، محمد جواد بررسی تطبیقی توسعه فن‌آوری اطلاعات در نظام‌های آموزش عالی جهان: با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-39]

م

 • مالملی، پری مختصری از آیین پــرورش پهلوانان در شاهنامه [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-32]
 • مجلل چوبقلو، محمدعلی تحلیل برنامه ی درسی اجرا شده‌ی مقطع ابتدایی نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران از بعد تربیت شهروندی [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-33]
 • محمدی، اکرم بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-13]
 • محمدی، الهام رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-16]
 • محمدی، مجید بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-30]
 • محمدزاده، پروین بررسی ارتباط بین موسیقی و میزان اضطراب در دانش آموزان دبیرستان های تلاش شهرستان بجنورد 1387 [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-16]
 • مرادی، میترا بررسی ویژگیهای بنیادین کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه خراسان شمالی و ارائه راهکار جهت تقویت این ویژگیها [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-14]
 • مردانی، فیروز مختصری از آیین پــرورش پهلوانان در شاهنامه [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-32]
 • معافی، سیده خدیجه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هویت دانشجویان [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-20]
 • معماریانی، فاطمه بررسی عوامل موثر بر انگیزه کاری مدیران مقطع متوسطه شهرستان بجنورد [دوره 5، شماره 22، 1389، صفحه 1-20]
 • منفردی راز، دکتر براتعلی بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و کاربرد سبک های مدیریت تعارض توسط آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر بجنورد [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-21]
 • مهرگان، فرهاد بررسی رابطه بین برخی عوامل اجتماعی با خوداثربخشی، رضایت شغلی و بهره‌وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مهاباد [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-17]
 • مؤتمنی، همایون تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هویت دانشجویان [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-20]
 • مومنی مهموئی، حسین برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-28]

ن

 • نادری، دکتر عزت الله بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر وب (وبلاگ) با رویکرد حل مساله بر رشد تفکر منطقی در دانشجویان رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-26]
 • نادری، عزت الله میزان آگاهی معلمان دوره راهنمائی از مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری به منظور ارائه الگوی عملی جهت ارتقای دانش و مهارتهای آنان [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-20]
 • نادری، عزت الله برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-28]
 • نامور، یوسف بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر وب (وبلاگ) با رویکرد حل مساله بر رشد تفکر منطقی در دانشجویان رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-26]
 • نجفی هزارجریبی، حبیب‌الله شناسایی عوامل درون سازمانی مشارکت معلمان در طرح اقدام پژوهی چالشی جدید در حوزه آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-13]
 • نیستانی، مهناز بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و کاربرد سبک های مدیریت تعارض توسط آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر بجنورد [دوره 5، شماره 18، 1388، صفحه 1-21]
 • نعمتی، سید هاشم مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-20]

و

 • واحدیان، محمد بررسی ارتباط بین موسیقی و میزان اضطراب در دانش آموزان دبیرستان های تلاش شهرستان بجنورد 1387 [دوره 5، شماره 17، 1387، صفحه 1-16]
 • واصفیان، فرزانه میزان پاسخگویی روش‌های تدریس برنامه درسی دانشگاه‌ها و رفتار کارآفرینی تجربه از نقطه نظر اساتید و دانشجویان [دوره 5، شماره 20، 1388، صفحه 1-48]
 • ولی پور، احمد میزان آگاهی معلمان دوره راهنمائی از مبانی برنامه ریزی درسی و اصول یادگیری به منظور ارائه الگوی عملی جهت ارتقای دانش و مهارتهای آنان [دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 1-20]

ی

 • یزدانپناه، زهرا بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان در دبیرستانهای شهر بجنورد [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-15]
 • یوسفی، رضا تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هویت دانشجویان [دوره 5، شماره 21، 1388، صفحه 1-20]