نمایه نویسندگان

ا

 • احقر، قدسی مقایسه اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام‌مند و درمان شناختی – رفتاری در تغییر نگرش معتادین به مواد مخدر (افیون) [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 11-1]
 • احمدی، دکتر عبدالله بررسی زمینه استقرار مدیریت مدرسه محور از دید مدیران مقطع متوسطه دخترانه ناحیه 2 و 1 شیراز [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-12]
 • ایرانبان، دکتر سید جواد بررسی زمینه استقرار مدیریت مدرسه محور از دید مدیران مقطع متوسطه دخترانه ناحیه 2 و 1 شیراز [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-12]
 • امانی، دکتر منصور روابط سیاسی ایران ساسانی و قبایل صحرا گرد شرقی در بحبوحه‌ی هجوم اعراب [دوره 4، شماره 13، 1387، صفحه 1-1]

ب

ت

ج

 • جاجرمی، محمود مقایسه اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام‌مند و درمان شناختی – رفتاری در تغییر نگرش معتادین به مواد مخدر (افیون) [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 11-1]

ح

 • حسن‌زاده، دکتر رمضان بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن باخصوصیات جمعیت شناختی آنها [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-1]
 • حسین زاده، بابک بررسی میزان تأثیر برنامه‌های درسی آموزش ابتدایی بر تقویت بعد عاطفی رفتار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-13]
 • حلاجیان، دکتر ابراهیم اعتبار سنجی مدل مدیرت مدرسه محوری در نظامآموزش و پرورش ایران [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-48]

خ

د

 • دلاور، دکتر علی بررسی اثرآموزش زندگی خانوادگی درکاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان بیش فعال [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-20]

ذ

 • ذکریایی، منیژه بررسی اثر اجرای برنامه درسی با بهره‌گیری از قصه گویی و نمایش (خلاق) بر خلاقیت و یادگیری دانش‌آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-18]

ر

 • رجایی، دکتر علیرضا مقایسه‌ی استرس شغلی در مدیران مدارس با منبع کنترل دورنی – بیرونی [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-10]
 • رحیمی، فاطمه مقایسه‌ی استرس شغلی در مدیران مدارس با منبع کنترل دورنی – بیرونی [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-10]
 • رحمتی، دکتر محسن روابط خان نشین خیوه با دولت مرکزی ایران از سقوط صفویه تا مرگ نادرشاه (1160-1135) [دوره 4، شماره 13، 1387، صفحه 1-1]
 • رضایی، هما اثربخشی معنا درمانی به شیوه‌ی گروهی در افسردگی بیماران مولتی پل اسکلروزیس (ام.اس.) [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-14]
 • رضوی، علی اصغر بررسی میزان تأثیر برنامه‌های درسی آموزش ابتدایی بر تقویت بعد عاطفی رفتار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-13]
 • رفیعی، دکتر امیر تیمور وزارت خواجه قوام الدین نظام الملک خوافی (836-903ق) در عهد سلطان حسین میرزا بایقرای تیموری (875-911ق) [دوره 4، شماره 13، 1387، صفحه 1-1]
 • رهنما، محمد هاشم تأثیر نظام اجتماعی و اقتصادی بر دوگانگی نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بویه [دوره 4، شماره 13، 1387، صفحه 1-1]

س

 • ساداتی کیادهی، سید مرتضی بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن باخصوصیات جمعیت شناختی آنها [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-1]
 • سپهری راد، دکتر امید چگونگی اهتمام و عنایت ایلخانان به شعائراسلامی (بررسی مورد حج) [دوره 4، شماره 13، 1387، صفحه 1-1]
 • سعیدیان، نرگس ارتباط بین سبکهای مطالعه و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-24]
 • سیفی، احسان وافدیّه ی مغول؛ پژوهشی پیرامون امواج فراریان و پناهندگانِ دولت ایلخانان به قلمرو ممالیک مصر [دوره 4، شماره 13، 1387، صفحه 1-1]
 • سیف نراقی، دکتر مریم بررسی اثر اجرای برنامه درسی با بهره‌گیری از قصه گویی و نمایش (خلاق) بر خلاقیت و یادگیری دانش‌آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-18]

ش

 • شاه طالبی، بدری شناسایی ویژگیهای مهم دانشگاههای هزاره سوم به منظور ارایه چارچوبی مناسب برای دانشگاههای ایران در راستای حرکت از دانشگاههای سنتی به دانشگاههای نوین [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-29]
 • شاه طالبی، دکتر بدری شناسایی ویژگیهای مهم دانشگاه‌های هزاره سوم به منظور ارایه چارچوبی مناسب برای دانشگاه‌های ایران در راستای حرکت از دانشگاه‌های سنتی به دانشگاه‌های نوین [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-29]
 • شاه نعمتی، سیده زهرا مقایسه اثر الگوی پیش سازمان دهنده و روش سخنرانی در افزایش یادداری و وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر مرودشت [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-15]
 • شریعتمداری، آقای دکتر علی بررسی اثر اجرای برنامه درسی با بهره‌گیری از قصه گویی و نمایش (خلاق) بر خلاقیت و یادگیری دانش‌آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-18]
 • شریفی نسب، کوثر دین سالاری؛ کانون اندیشه و تمدن در ایلام باستان [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-1]
 • شفیع آبادی، دکتر عبدالله اثربخشی معنا درمانی به شیوه‌ی گروهی در افسردگی بیماران مولتی پل اسکلروزیس (ام.اس.) [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-14]
 • شفیع آبادی، دکتر عبدالله بررسی اثرآموزش زندگی خانوادگی درکاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان بیش فعال [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-20]
 • شفیع‌آبادی، دکتر عبدالله مقایسه اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام‌مند و درمان شناختی – رفتاری در تغییر نگرش معتادین به مواد مخدر (افیون) [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 11-1]
 • شکیب، عبدالحمید مقایسه‌ی استرس شغلی در مدیران مدارس با منبع کنترل دورنی – بیرونی [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-10]
 • شهواری، دکتر ابوالحسن روابط سلجوقیان و عباسیان (ملکشاه و المقتدی) [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-1]

ظ

 • ظهیر صالحی، مهدیه بررسی زمینه استقرار مدیریت مدرسه محور از دید مدیران مقطع متوسطه دخترانه ناحیه 2 و 1 شیراز [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-12]

ع

 • عرب، حسنعلی دین سالاری؛ کانون اندیشه و تمدن در ایلام باستان [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-1]
 • عریضی، دکتر حمیدرضا مقایسه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران بر مبنای متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل و وضعیت مسکن [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-14]

غ

 • غریبی، حسن بررسی میزان برخورداری دانش‌آموزان دوره‌های راهنمایی و متوسطه استان کردستان ازمهارت‌های زندگی [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-33]
 • غضنفری، دکتر محمدرضا علل رویکرد آل زبیر، همسران و موالی ایشان به نقل احادیث و روایات در صدر اسلام [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-1]

ف

 • فانی، حجت اله مقایسه اثر الگوی پیش سازمان دهنده و روش سخنرانی در افزایش یادداری و وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر مرودشت [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-15]
 • فلاح، دکتر وحید بررسی اثر الگوهای تدریس بر فراشناخت دانش‌آموزان مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-22]

ق

 • قلی زاده، زلیخا بررسی میزان برخورداری دانش‌آموزان دوره‌های راهنمایی و متوسطه استان کردستان ازمهارت‌های زندگی [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-33]

گ

 • گل پرور، دکتر محسن مقایسه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران بر مبنای متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل و وضعیت مسکن [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-14]

م

 • مبین، دکتر ابوالحسن دلایل و چگونگی تصرف خوارزم توسط غزنویان [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-1]
 • مسائلی، صفورا ارتباط بین سبکهای مطالعه و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-24]
 • مشکبید حقیقی، محسن بررسی اثرآموزش زندگی خانوادگی درکاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان بیش فعال [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-20]
 • موسوی جاجرمی، دکتر سید مرتضی نقش فقها و متکلمین قرن چهارم هجری در گسترش تشیع [دوره 4، شماره 14، 1388، صفحه 1-1]

ن

 • نادی، محمد علی ارتباط بین سبکهای مطالعه و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 1-24]
 • نادری، دکتر عزت اله بررسی اثر اجرای برنامه درسی با بهره‌گیری از قصه گویی و نمایش (خلاق) بر خلاقیت و یادگیری دانش‌آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران [دوره 4، شماره 16، 1387، صفحه 1-18]
 • نورانی پور، دکتر رحمت‌ا.. مقایسه اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام‌مند و درمان شناختی – رفتاری در تغییر نگرش معتادین به مواد مخدر (افیون) [دوره 4، شماره 15، 1387، صفحه 11-1]

و