نمایه نویسندگان

آ

 • آروند، ژینوس نقش موسیقی درمانی در کاهش علایم جسمانی بیماران مبتلا به التهاب روده [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 1-20]
 • آزاد، حسین مقایسه اثربخشی فنون شناختی – رفتاری، دارو درمانی و ترکیب آنها (دارودرمانی و شناختی رفتاری) در درمان اختلال وسواس فکری و عملی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-19]

ا

 • احدی، حسن مقایسه اثربخشی فنون شناختی – رفتاری، دارو درمانی و ترکیب آنها (دارودرمانی و شناختی رفتاری) در درمان اختلال وسواس فکری و عملی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-19]

ب

 • بابائی، محمد تعیین مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M) خدمات آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان و انطباق آن با رضایت دانشجویان [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 1-28]
 • بخشی پور، ابوالفضل بررسی علل عدم اسـتقبال دانشـجویان دختـر و پسـردانشگاه آزاد اسلامی منطقه نه از خدمات مراکز مشاوره [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-15]
 • بروشکی، محمد مهدی کاربرد نظریه های سیستمی در تحلیل علل صعود و سقوط تمدنها در تاریخ [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 1-31]
 • بهرامی، دکتر هادی ارزش تشخیصی آزمون ترسیم خانواده جهت شناسایی چگـونگیارتبــاط کودکــان 4 تــا 6 ســاله بــا اعضــای خــانواد ه [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-25]
 • بهرام زاده، دکتر حسین علی بررسی رابطه بین الگوی تصمیم گیری مدیران با تعهد سازمانی دبیران در مـدارس راهنمـایی شهرسـتان [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]

ت

 • توزنده جانی، حسن مقایسه اثربخشی فنون شناختی – رفتاری، دارو درمانی و ترکیب آنها (دارودرمانی و شناختی رفتاری) در درمان اختلال وسواس فکری و عملی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-19]

ث

 • ثمینی، محمود نیازسنجی آموزشی مهارتهای مدیریتی مدیران ستادی و اجرایی استان گلستان و ارائه یک برنامه آموزشی ویژه آنان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-24]

ج

 • جعفری، پریوش ارائه چارچوب نظری جهت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) درمدیریت واحدهای دانشگاه آزاداسلامی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-23]
 • جلائی، شهربانو بررسی میزان آگاهی زنان از خود ، نقشها و وظایف و حقوق خود و ارتباط این آگاهی با تحصیلات [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-20]

خ

 • خلعتبری، جواد بررسی اثربخشی درمانهای رفتاری- شناختی،شناختی، دارویی و تلفیقی و کاهش علائم اضطراب صفت و حالت [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-38]

د

 • دانایی، شیرین بررسی ضرورت تغییر نظام آموزشی به آموزش فراگیر جهت نیل به توسعه پایدار [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-16]
 • دلاور، علی مقایسه اثربخشی فنون شناختی – رفتاری، دارو درمانی و ترکیب آنها (دارودرمانی و شناختی رفتاری) در درمان اختلال وسواس فکری و عملی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-19]

ر

 • رئوفی، محمد حسین تعیین مدیریت کیفیت فراگیر (T.Q.M) خدمات آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان و انطباق آن با رضایت دانشجویان [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 1-28]

ز

 • زارع، زهرا رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض و سلامت سازمانی دبیرستانهای شهرستان شیروان [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 1-13]
 • زارع، فاطمه پژوهشی پیرامون میزان بهره مندی مردم شهر بجنورد از مطبوعات [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-28]

س

 • سامانیان، دکتر مصیب بررسی مطالعات غیر درسی دانشجویان و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از نظر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-10]
 • سامانیان، مصیب وضعیت تولید علم درایران درگروه علوم انسانی وموانع توسعه ی علمی در این گروه [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-32]
 • سامانیان، مصیب نیازسنجی آموزشی مهارتهای مدیریتی مدیران ستادی و اجرایی استان گلستان و ارائه یک برنامه آموزشی ویژه آنان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-24]
 • سلیمی، قربانعلی بررسی رابطه بین جو سازمانی و میزان اعتماد در محیط مدارس [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 1-15]

ش

 • شیخ زاده، مصطفی طراحی نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی براساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-22]
 • شیخ زاده، مصطفی بررسی شیوه های تامین منابع مالی در آموزش و پرورش از دیدگاه اولیا و کارشناسان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-18]
 • شفیع آبادی، عبداﷲ نقش موسیقی درمانی در کاهش علایم جسمانی بیماران مبتلا به التهاب روده [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 1-20]

ص

 • صالحی، اعظم ارزش تشخیصی آزمون ترسیم خانواده جهت شناسایی چگـونگیارتبــاط کودکــان 4 تــا 6 ســاله بــا اعضــای خــانواد ه [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-25]

ع

 • علیایی زند، دکتر شهین ارزش تشخیصی آزمون ترسیم خانواده جهت شناسایی چگـونگیارتبــاط کودکــان 4 تــا 6 ســاله بــا اعضــای خــانواد ه [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-25]
 • علیزاده موسوی، ابراهیم بررسی مقایسه ای تأثیر فضاهای پرورشی بر رشد اخلاقی دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-15]

ف

 • فدوی، محبوبه سادات بررسی رابطه بین جو سازمانی و میزان اعتماد در محیط مدارس [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 1-15]
 • فرج الهی، مهران بررسی اهمیت آموزش به بیمار از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-10]
 • فکری، کاترین پیامهای مشاوره ای حافظ [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-8]

ق

 • قورچیان، نادرقلی ارائه چارچوب نظری جهت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) درمدیریت واحدهای دانشگاه آزاداسلامی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-23]

ک

 • کاشف نیا، معصومه بررسی و مقایسه بهداشت روانی فرزندان در خانواده های گسسته و آشفته [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]
 • کرامتی، محمد رضا رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض و سلامت سازمانی دبیرستانهای شهرستان شیروان [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 1-13]
 • کرباسیان، فرزانه بررسی میزان آگاهی زنان از خود ، نقشها و وظایف و حقوق خود و ارتباط این آگاهی با تحصیلات [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-20]
 • کرمی، ابوالفضل بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان د بیرستان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-16]
 • کلانتری، مهدی ارائه چارچوب نظری جهت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) درمدیریت واحدهای دانشگاه آزاداسلامی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 1-23]

گ

 • گودرزی، اکرم بررسی رابطه بین جو سازمانی و میزان اعتماد در محیط مدارس [دوره 1، شماره 3، 1384، صفحه 1-15]
 • گودرزی، ماناندانا بررسی اهمیت آموزش به بیمار از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 1-10]

م

 • مراتی، امین رضا بررسی رابطه بین الگوی تصمیم گیری مدیران با تعهد سازمانی دبیران در مـدارس راهنمـایی شهرسـتان [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]