نمایه نویسندگان

آ

 • آیباغی اصفهانی، سعید رهبری اخلاقی زمینه ساز ارتقا عدالت تعاملی و جو اخلاقی در ادارات آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 1-19]
 • آیین، طاهره اثر بخشی قصه گویی خلاق بر توانایی حل مسئله و خلاقیت کودکان پیش دبستانی [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 99-114]

ا

 • ابراهیمی، سارا پیش بینی نظم دهی یادگیری براساس اضطراب امتحان و اهداف پیشرفت با واسطه گری راهبردهای پردازش اطلاعات [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 41-60]
 • احمدی فقیه، مریم رابطه همخوانی/نا همخوانی سبک تفکراستاد-دانشجو با ابعاد خلاقیت دانشجویان [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 1-24]
 • احمدی ممکانی، حمیرا بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم و سبک‌های تفکر با اهداف تکلیف در دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 97-114]
 • اسماعیلی شاد، بهرنگ بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خودپنداره با بهزیستی عاطفی مبتنی بر شغل معلمان دوره ابتدایی دخترانه شهر بجنورد [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 131-149]
 • اکبری، مهدی بررسی آثار برنامه درسی پنهان مدارس و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آثار منفی و افزایش آثار مثبت [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 139-156]
 • الله کرمی، آزاد ارزیابی شناخت معلمان از درس پژوهی و تبیین رابطۀ آن با توانمند سازی روانشناختی و عملکرد شغلی [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 21-40]

ب

 • بریمانی، ابوالقاسم بررسی وضعیت مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 25-38]
 • بهادری خسروشاهی، جعفر تبیین مدل علی فرهنگ سازمانی در حل تعارض بین فردی مدیران مدارس شهر تبریز [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 38-56]
 • بهروزی، بنت الهدی بررسی رابطه خودبیمارانگاری با سبک های دلبستگی، ناگویی هیجانی و اضطراب در دانشجویان [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 19-36]
 • بهزادفر، فاطمه رابطه خودنظم‌دهی تحصیلی و مسئولیت‌پذیری با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 63-78]

پ

 • پیرانی، ذبیح بازشناسی کیفی ابعاد و مولفه های برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 23-50]
 • پروانه، آذر اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 1-18]
 • پورفرج عمران، مجید بررسی رابطه خودبیمارانگاری با سبک های دلبستگی، ناگویی هیجانی و اضطراب در دانشجویان [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 19-36]

ت

 • تاشک، آناهیتا بررسی نقش میانجی‌گری خودپنداره‌ی تحصیلی در رابطه‌ی بین الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه‌ی پیشرفت [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 79-96]
 • ترکاشوند، سینا پرورش تفکر انتقادی بر اساس تحلیل محتوای کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 121-140]
 • تقی زاده، هادی بررسی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص بر اساس مدل ساختاری مهارت‌های عصب روان شناختی کنش‌های اجرایی مغز [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 37-62]

ج

 • جعفری، رباب رابطه بین وابستگی به موبایل، سرمایه روان‌شناختی، سرمایه اجتماعی و راهبردهای کنار آمدن در دانشجویان [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 81-98]
 • جعفری هرندی، رضا ارزیابی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش مطالعه موردی: شهر کاشان [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 1-22]
 • جهان، جواد بازشناسی کیفی ابعاد و مولفه های برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 23-50]
 • جوادی پور، محمد بررسی رابطه‌ی ذهنیت فلسفی و ایدئولوژی برنامه درسی با رویکردهای تدریس در دبیران متوسطه دوم نظری. [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 57-80]

ح

 • حاجلو، نادر رابطه بین وابستگی به موبایل، سرمایه روان‌شناختی، سرمایه اجتماعی و راهبردهای کنار آمدن در دانشجویان [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 81-98]
 • حبیبی، زهره رابطه خودنظم‌دهی تحصیلی و مسئولیت‌پذیری با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 63-78]
 • حبیبی کلیبر، رامین تبیین مدل علی فرهنگ سازمانی در حل تعارض بین فردی مدیران مدارس شهر تبریز [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 38-56]
 • حسنی، علی اکبر رهبری اخلاقی زمینه ساز ارتقا عدالت تعاملی و جو اخلاقی در ادارات آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 1-19]
 • حسینی، اکرم السادات رابطه همخوانی/نا همخوانی سبک تفکراستاد-دانشجو با ابعاد خلاقیت دانشجویان [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 1-24]
 • حسین خانزاده، عباسعلی رابطه خودنظم‌دهی تحصیلی و مسئولیت‌پذیری با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 63-78]
 • حسینی لرگانی، سیده مریم بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران به منظور ارائه راهکارهای کاربردی [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 61-80]

خ

 • خالق خواه، علی بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم و سبک‌های تفکر با اهداف تکلیف در دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 97-114]
 • خسروی، مهوش شناسایی موانع ایجاد همخوانی موضوعات پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی با نیازهای جامعه از دیدگاه دانشجویان [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 81-100]
 • خلخالی، علی بررسی وضعیت مثبت گرایی سازمانی در مدارس دولتی [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 165-180]
 • خورشیدیان، حمیدرضا مقایسه سلامت عمومی، شادکامی و امید به زندگی مادران دانش آموزان عادی با مادران دانش آموزان اتیسم [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 51-68]

د

 • دادفر، رامش اثر بخشی قصه گویی خلاق بر توانایی حل مسئله و خلاقیت کودکان پیش دبستانی [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 99-114]
 • دهقان، نوشین اثربخشی الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر خود ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 115-130]
 • دوستی، یارعلی مقایسه سلامت عمومی، شادکامی و امید به زندگی مادران دانش آموزان عادی با مادران دانش آموزان اتیسم [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 51-68]
 • دوست محمدی، حامد اثر بخشی قصه گویی خلاق بر توانایی حل مسئله و خلاقیت کودکان پیش دبستانی [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 99-114]

ر

 • رحمانی، طاهره بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خودپنداره با بهزیستی عاطفی مبتنی بر شغل معلمان دوره ابتدایی دخترانه شهر بجنورد [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 131-149]
 • رحیم پور، امیر مطالعه مهارت ها و زمینه های تخصصی دانش بازاریابی با رویکرد مقایسه ای میان مدیران ، اساتید دانشگاهی و دانشجویان بازاریابی [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 101-120]
 • رستمی نظیر، فاطمه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 1-18]
 • رسولی، آراس اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 1-18]
 • رسول زاده، بهزاد رابطه بین وابستگی به موبایل، سرمایه روان‌شناختی، سرمایه اجتماعی و راهبردهای کنار آمدن در دانشجویان [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 81-98]
 • رشیدی، علیرضا اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 1-18]
 • رضایی شریف، علی بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم و سبک‌های تفکر با اهداف تکلیف در دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 97-114]
 • روحبخش، علیرضا مطالعه مهارت ها و زمینه های تخصصی دانش بازاریابی با رویکرد مقایسه ای میان مدیران ، اساتید دانشگاهی و دانشجویان بازاریابی [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 101-120]
 • رودگرنژاد، فروغ زمینه یابی برنامه های آموزش دانشگاهی در پرورش ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی) [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 119-138]

ز

 • زمانی، بی بی عشرت شناسایی موانع ایجاد همخوانی موضوعات پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی با نیازهای جامعه از دیدگاه دانشجویان [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 81-100]
 • زین الدینی میمند، زهرا بررسی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص بر اساس مدل ساختاری مهارت‌های عصب روان شناختی کنش‌های اجرایی مغز [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 37-62]

س

 • سپهوندی، محمدعلی بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجویان [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 121-140]
 • سجادی، احمد ارزیابی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش مطالعه موردی: شهر کاشان [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 1-22]
 • سیدنوری، سیده زهرا رابطه خودنظم‌دهی تحصیلی و مسئولیت‌پذیری با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 63-78]
 • سیفی، محمد ارزیابی و تحلیل محتوای‌کتب هدیه‌های آسمان بر مبنای مهارت‌های تفکر‌انتقادی [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 97-118]
 • سلطانی، امان اله بررسی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص بر اساس مدل ساختاری مهارت‌های عصب روان شناختی کنش‌های اجرایی مغز [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 37-62]
 • سلیمانپور عمران، محبوبه مفهوم شناسی پدیده گسست نسلی و راهکارهای تربیتی برون رفت از آن [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 69-96]

ش

 • شیشه فر، هدیه اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیت پذیری و کاهش احساس تنهایی [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 141-160]
 • شفیع آبادی، عبدالله اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیت پذیری و کاهش احساس تنهایی [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 141-160]

ص

 • صادقی، ابراهیم بررسی نقش میانجی‌گری خودپنداره‌ی تحصیلی در رابطه‌ی بین الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه‌ی پیشرفت [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 79-96]
 • صالحی، محمد بررسی وضعیت مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 25-38]
 • صمدایی، عطیه مقایسه سلامت عمومی، شادکامی و امید به زندگی مادران دانش آموزان عادی با مادران دانش آموزان اتیسم [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 51-68]

ض

 • ضامنی، فرشیده بررسی تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 115-140]
 • ضرغام حاجبی، مجید رابطه همخوانی/نا همخوانی سبک تفکراستاد-دانشجو با ابعاد خلاقیت دانشجویان [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 1-24]

ط

 • طاهر، محبوبه رابطه خودنظم‌دهی تحصیلی و مسئولیت‌پذیری با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 63-78]
 • طوفانی نژاد، احسان ارزیابی شناخت معلمان از درس پژوهی و تبیین رابطۀ آن با توانمند سازی روانشناختی و عملکرد شغلی [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 21-40]

ع

 • عبدالملکی، جمال بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با سرمایه اجتماعی در کارکنان دانشگاه تهران به منظور ارائه راهکارهای کاربردی [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 61-80]

ف

 • فضیلت پور، مسعود بررسی نقش میانجی‌گری خودپنداره‌ی تحصیلی در رابطه‌ی بین الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه‌ی پیشرفت [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 79-96]
 • فقیهی، علیرضا بازشناسی کیفی ابعاد و مولفه های برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 23-50]
 • فکری، کاترین اثربخشی الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر خود ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 115-130]

ک

 • کیاکجوری، کریم زمینه یابی برنامه های آموزش دانشگاهی در پرورش ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی) [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 119-138]
 • کردلو، حسین ارزیابی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش مطالعه موردی: شهر کاشان [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 1-22]
 • کریمیان، حسین ارزیابی و تحلیل محتوای‌کتب هدیه‌های آسمان بر مبنای مهارت‌های تفکر‌انتقادی [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 97-118]
 • کرمدوست، نورورزعلی بررسی رابطه‌ی ذهنیت فلسفی و ایدئولوژی برنامه درسی با رویکردهای تدریس در دبیران متوسطه دوم نظری. [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 57-80]
 • کفاش، مهدی بررسی تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 115-140]

گ

 • گل محمدیان، محسن اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 1-18]

ل

 • لکی، داود پیش بینی نظم دهی یادگیری براساس اضطراب امتحان و اهداف پیشرفت با واسطه گری راهبردهای پردازش اطلاعات [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 41-60]

م

 • محمدی، حاتم رابطه خودنظم‌دهی تحصیلی و مسئولیت‌پذیری با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 63-78]
 • محمدی، حسین علی ارزیابی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش مطالعه موردی: شهر کاشان [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 1-22]
 • محمدی پویا، سهراب بررسی رابطه‌ی ذهنیت فلسفی و ایدئولوژی برنامه درسی با رویکردهای تدریس در دبیران متوسطه دوم نظری. [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 57-80]
 • محمدی پویا، سهراب پرورش تفکر انتقادی بر اساس تحلیل محتوای کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 121-140]
 • محمدی پویا، فرامرز پرورش تفکر انتقادی بر اساس تحلیل محتوای کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 121-140]
 • مرتضوی کیاسری، فاطمه مقایسه سلامت عمومی، شادکامی و امید به زندگی مادران دانش آموزان عادی با مادران دانش آموزان اتیسم [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 51-68]
 • میرعرب رضی، رضا بررسی آثار برنامه درسی پنهان مدارس و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آثار منفی و افزایش آثار مثبت [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 139-156]
 • میر کاظمی، مریم بررسی وضعیت مثبت گرایی سازمانی در مدارس دولتی [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 165-180]
 • میرهاشمی، سید مجتبی رهبری اخلاقی زمینه ساز ارتقا عدالت تعاملی و جو اخلاقی در ادارات آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 1-19]
 • مروی زاده، معصومه اثر بخشی قصه گویی خلاق بر توانایی حل مسئله و خلاقیت کودکان پیش دبستانی [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 99-114]
 • منصوری، لیلا بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانشجویان [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 121-140]
 • منظری توکلی، حمد اله بررسی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص بر اساس مدل ساختاری مهارت‌های عصب روان شناختی کنش‌های اجرایی مغز [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 37-62]

ن

 • نیازآذری، کیومرث بررسی وضعیت مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 12، شماره 49، 1395، صفحه 25-38]
 • ناطقی، فائزه ارزیابی و تحلیل محتوای‌کتب هدیه‌های آسمان بر مبنای مهارت‌های تفکر‌انتقادی [دوره 12، شماره 51، 1396، صفحه 97-118]
 • نیلی، محمدرضا شناسایی موانع ایجاد همخوانی موضوعات پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی با نیازهای جامعه از دیدگاه دانشجویان [دوره 12، شماره 52، 1396، صفحه 81-100]

ی

 • یوسفی سعیدآبادی، رضا بررسی تاثیر رهبری معنوی و تاب آوری بر تعالی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 50، 1396، صفحه 115-140]