بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثمری، علی اکبر [1] دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی،‌دانشگاه آزد اسلامی،‌واحد کرج، گروه روانشناسی،کرج، ایران
 • ثمری، علی اکبر [1] عضو هیئت علمی ،گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
 • ثمینی، محمود [1] مشاور استاندار و مدیر کل امنیتی استان خراسان شمالی

ج

چ

 • چراغپور، روح‌اله [1] استادیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد کهنوج، دانشگاه آزاد اسلامی، کهنوج، ایران
 • چراغعلی، مرضیه [1] گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه،ایران
 • چناری، علیرضا [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • چینی ساز، نسرین [1] روانپزشک، روانپزشک کلینیک اعصاب و روان بیمارستان امام خمینی بهداری و بهداشت نفت آبادان

ح

خ

د

ذ

 • ذکریایی، منیژه [1] دانش آموخته دوره دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گراوند، یاسر [1] دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گل پرور، دکتر محسن [1] استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان(اصفهان
 • گلستانی، سیدهاشم [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، ایران
 • گلستانی، سید هاشم [1] استاد گروه علوم تربیتی، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان (خوراسگان)، ایران.
 • گلستانی، سید هاشم [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • گل محمدیان، محسن [1] گروه مشاوره، ،رازی،کرمانشاه،ایران.
 • گنجی، حمزه [1] گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • گنجی، لیلا [1] دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی؛ هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین زهرا
 • گواهی، فریبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی بالینی واحد نیشابور
 • گودرزی، اکرم [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 • گودرزی، حسنیه [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر، گروه روانشناسی، آزادشهر، ایران.
 • گودرزی، کورش [1] استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
 • گودرزی، ماناندانا [1] کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

ل

م

ن

و

ه

ی