دوره و شماره: دوره 9، شماره 38، اردیبهشت 1393 
1. شناسایی مولفه‌های موجود در مدل اعزام معلمان ایران و کشورهای منتخب به خارج از کشور

صفحه 1-22

رضا کچوییان جوادی؛ بدری شاطالبی حسین آبادی؛ محمدعلی نادی خوراسگانی


3. بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی

صفحه 1-16

زینت عبدیوسفخانی؛ حسین اکبری امرغان