دوره و شماره: دوره 9، شماره 37، دی 1392 
1. بررسی تأثیر دوره آموزشی مدیریت استرس بر میزان استرس و عملکرد شغلی معلمان

صفحه 1-20

ابوالفضل بخشی پور؛ ابراهیم علیزاده موسوی؛ محبوبه امیربیک