دوره و شماره: دوره 9، شماره 39، مرداد 1393 
1. نقش نگرش مدیران مدارس نسبت ‌به مدیریت دانش در کارایی آنان

صفحه 1-22

حسین جعفری ثانی؛ طیبه خونیکی درمیان؛ سمیه زارع


5. بررسی رابطه نحوه برخورد والدین با بحران هویت نوجوانان

صفحه 73-84

دکتر علیرضا رجایی؛ دکتر فاطمه حاجی اربابی؛ حمیده افضل القوم


7. بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرهنگ سازمانی مدیران سازمانهای دفاعی

صفحه 105-116

دکتر مجید ربیعی دولابی؛ نسیم خون سیاوش؛ قاسم شورمیج