دوره و شماره: دوره 9، شماره 40، آبان 1393 
4. بررسی رابطه بین شایستگی و رشد حرفه‌ای در کارکنان اداره کل محیط زیست خراسان شمالی

صفحه 85-98

حمیدرضا سوداگر؛ زهرا یزدان پناه؛ سید رضا آل طه؛ عباسعلی منصورکیایی