دوره و شماره: دوره 8، شماره 35، تیر 1392 
5. طراحی مدل سازمان عدالت محور درآمدی نو برکارت امتیازی متوازن

صفحه 1-24

محمدجواد حضوری؛ علی اصغر پورعزت؛ محمدعلی سرلک؛ نسرین محمد علی پور