دوره و شماره: دوره 7، شماره 32، مهر 1391 
2. بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و بهزیستی معنوی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

صفحه 1-14

افسانه طاهری؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر فرح لطفی کاشانی؛ دکتر روح الله احمد زاده کرمانی