دوره و شماره: دوره 7، شماره 29، دی 1390 
2. اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب در افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2

صفحه 1-22

علی اکبر ثمری؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر رباب ابوترابی؛ دکتر علی صاحبی؛ دکتر نور علی فرخی


3. اثر آموزش مبتنی بر نظریه فعالیت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با درماندگی آموخته شده

صفحه 1-23

فاطمه حاجی اربابی؛ دکتر حسن احدی؛ دکترعلی دلاور؛ دکتر حسن اسدزاده