دوره و شماره: دوره 6، شماره 26، دی 1390 
3. بررسی رابطه بین هوش هیجانی، روحیه کاری و رضایت شغلی کارکنان

صفحه 1-21

دکتر رمضان حسن زاده؛ سید مرتضی ساداتی کیادهی؛ فاطمه سلیمانی


5. ارائه یک چهارچوب مفهومی برای سنجش کیفیت در دانشگاه

صفحه 1-17

دکتر محمد عطایی؛ دکتر مرتضی موسی خانی؛ داود حق خواه؛ رقیه حسن زاده