دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، دی 1389 
1. طراحی فرصت‌های یادگیری در آموزش و پرورش

صفحه 1-15

طهمورث آقاجانی؛ غلامرضا عزیزی؛ جمال صادقی


4. بررسی تاثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد یادگیری خودراهبر دانشجویان

صفحه 1-27

اعظم راستگو؛ عزت الله نادری؛ علی شریعتمداری؛ مریم سیف نراقی