دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، مرداد 1389 
5. بررسی رابطه سرسختی و سبک‌های اسناد با راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی

صفحه 1-27

ابراهیم علیزاده موسوی؛ حسن احدی؛ فرهاد جمهری؛ رضا کرمی نیا