دوره و شماره: دوره 5، شماره 22، خرداد 1389 
5. مختصری از آیین پــرورش پهلوانان در شاهنامه

صفحه 1-32

پری مالملی؛ فیروز مردانی؛ محمود شریفی اصفهانی