دوره و شماره: دوره 5، شماره 21، اردیبهشت 1388 
6. رابطه سبک های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی قم

صفحه 1-16

سهراب عبدی زرین؛ علیرضا آقایوسفی؛ غلامرضا قائدامینی؛ الهام محمدی؛ عباس کهالی


7. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هویت دانشجویان

صفحه 1-20

همایون مؤتمنی؛ رضا یوسفی؛ سیده خدیجه معافی؛ ابوالقاسم بریمانی