دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، دی 1387 
7. برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی

صفحه 1-28

حسین مومنی مهموئی؛ علی شریعتمداری؛ عزت الله نادری