دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، دی 1387 
1. مقایسه‌ی استرس شغلی در مدیران مدارس با منبع کنترل دورنی – بیرونی

صفحه 1-10

دکتر غلامرضا خوی نژاد؛ دکتر علیرضا رجایی؛ عبدالحمید شکیب؛ فاطمه رحیمی