دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، تیر 1386 
6. بررسی تفاوت دیدگاه معلمان و مدیران نسبت به نظام موجود ارزشیابی عملکرد

صفحه 1-18

دکتر محمدرضا کرامتی؛ دکتر محمود قربانی؛ اشرف لازمی؛ خدیجه باردبارجاوید