دوره و شماره: دوره 10، شماره 42، اردیبهشت 1394 
3. چالش های آموزش مجازی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 35-50

ناصر صدقی بوکانی؛ دکتر بهناز مهاجران؛ روح‌اله باقری مجد