دوره و شماره: دوره 10، شماره 43، خرداد 1394 
1. بررسی رابطه بین جو دانشگاه با خودکارآمدی دانشجویان (جوارتباطی، مشارکتی، دانشجو محوری، معنوی)

صفحه 1-24

کمال نصرتی هشی؛ دکتر محمد نجفی؛ مهرنوش امینی؛ مصطفی حاتمی؛ زهره متقی


3. بررسی رابطه بین پایبندی مذهبی و رضایت از زندگی

صفحه 37-48

دکتر حسین اکبری امرغان؛ زینت عبدیوسفخانی


5. جایگاه ونقش مشارکت شهروندان در حوزه مدیریت دولتی

صفحه 87-104

محمدعلی فقیه نیا؛ دکتر حسینعلی بهرام زاده؛ علی محفوظی