دوره و شماره: دوره 10، شماره 44، آذر 1394، صفحه 1-146 
1. مقایسه خودکارآمدی با فرسودگی شغلی اعضاء هیات علمی

صفحه 1-12

حسن امیر خسروی؛ محسن توکلی؛ اسماعیل علیمحمدی؛ معصومه آقا افشار