دوره و شماره: دوره 11، شماره 46، خرداد 1395، صفحه 1-158 
7. بررسی بیگانگی از مدرسه و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

صفحه 121-140

حسن نظری خباز؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ حسین اکبری