دوره و شماره: دوره 11، شماره 47، شهریور 1395، صفحه 1-155