دوره و شماره: دوره 11، شماره 48، پاییز 1395، صفحه 1-150