دوره و شماره: دوره 11، شماره 48، آذر 1395، صفحه 1-150