دوره و شماره: دوره 15، شماره 61، زمستان 1398، صفحه 1-170 
3. تاثیر آموزش به شیوه کند و کاو فلسفی بر خلاقیت دانش آموزان

صفحه 40-60

عباس شاه ولی؛ رضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی؛ علیرضا حیدرئی


5. تحلیل معنایی توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ایران و دانشگاه های کانادا

سیده آزاده صفربگلو؛ کامران محمدخانی؛ مریم مصلح؛ بابک نصیری قرقانی


9. پیش بینی باورهای اساسی بر اساس شایستگی تحصیلی با میانجیگری هیجان های تحصیلی

محمدمهدی مقدم نیا؛ کیانوش هاشمیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی