دوره و شماره: دوره 15، شماره 61، اسفند 1398، صفحه 1-170 
3. تاثیر آموزش به شیوه کند و کاو فلسفی بر خلاقیت دانش آموزان

صفحه 49-62

عباس شاه ولی؛ رضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ بهنام مکوندی؛ علیرضا حیدرئی


5. تحلیل معنایی توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ایران و دانشگاه های کانادا

صفحه 85-106

سیده آزاده صفربگلو؛ کامران محمدخانی؛ مریم مصلح؛ بابک نصیری قرقانی


9. پیش بینی باورهای اساسی بر اساس شایستگی تحصیلی با میانجیگری هیجان های تحصیلی

صفحه 173-192

محمدمهدی مقدم نیا؛ کیانوش هاشمیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی