دوره و شماره: دوره 15، شماره 62، بهار 1399، صفحه 1-170 
1. تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی اندیشه های جان دیویی و مطهری در تربیت شهروندی

صفحه 0-0

ابراهیم صحرانشین؛ سیداحمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ مختار رنجبر


2. نقش خودکارآمدی تدریس و اشتیاق شغلی در پیش بینی مقاومت در برابر تغییر در بین معلمان

صفحه 0-0

غفار کریمیان پور؛ سید محمدجابر باقری؛ مهدی معینی کیا


4. واکاوی عناصر یادگیری برنامه درسی شهودی مبتنی بر بررسی زیبا شناسانه دیوان حافظ

صفحه 0-0

نرگس کشتی ارای؛ فاطمه طاهری؛ مریم السادات رنجبر؛ سید هاشم گلستانی


8. مبانی ارزش شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران

صفحه 161-200

محمود ارونتن؛ حسن دیناروند؛ جهانبخش رحمانی


9. تربیت تشکیلاتی در شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول: اقدامها و موانع

صفحه 0-0

سینا عصاره نژاد دفولی؛ احمدعلی قانع؛ هادی غیاثی