دوره و شماره: دوره 15، شماره 62، خرداد 1399، صفحه 1-170 
1. مبانی ارزش شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران

صفحه 1-32

محمود ارونتن؛ حسن دیناروند؛ جهانبخش رحمانی


7. واکاوی عناصر برنامه درسی شهودی بر اساس بررسی زیباشناسانه دیوان حافظ

صفحه 139-150

فاطمه طاهری؛ نرگس کشتی ارای؛ مریم السادات رنجبر؛ سید هاشم گلستانی