دوره و شماره: دوره 15، شماره 62، بهار 1399، صفحه 1-170 
1. مبانی ارزش شناسی تربیت شهروندی در آموزش و پرورش ایران

صفحه 161-200

محمود ارونتن؛ حسن دیناروند؛ جهانبخش رحمانی


3. شناسایی شاخصه ها ی مدیریت استعداد در سازمان گمرک ج.ا.ا ( به روش آمیخته)

مراد خوشدل مفیدی؛ محمد رضا باقرزاده؛ اسداله مهرارا


7. واکاوی عناصر برنامه درسی شهودی بر اساس بررسی زیباشناسانه دیوان حافظ

فاطمه طاهری؛ نرگس کشتی ارای؛ مریم السادات رنجبر؛ سید هاشم گلستانی


8. تربیت تشکیلاتی در شجره صالحین کودکان شهرستان دزفول: اقدامها و موانع

صفحه 0-0

سینا عصاره نژاد دزفولی؛ احمدعلی قانع؛ هادی غیاثی