دوره و شماره: دوره 15، شماره 64، پاییز 1399، صفحه 1-190