دوره و شماره: دوره 16، شماره 66، خرداد 1400، صفحه 1-200 
10. «تبیین الگوی فرایند خط مشی گذاری در نظام آموزش و پرورش ایران»

صفحه 175-190

حامد صبوری؛ حسن گیوریان؛ فریده حق شناس کاشانی