دوره و شماره: دوره 12، شماره 51، شهریور 1396، صفحه 1-164 
1. اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

صفحه 1-18

آذر پروانه؛ آراس رسولی؛ علیرضا رشیدی؛ محسن گل محمدیان؛ فاطمه رستمی نظیر


4. رابطه خودنظم‌دهی تحصیلی و مسئولیت‌پذیری با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر

صفحه 63-78

عباسعلی حسین خانزاده؛ محبوبه طاهر؛ سیده زهرا سیدنوری؛ زهره حبیبی؛ فاطمه بهزادفر؛ حاتم محمدی