دوره و شماره: دوره 12، شماره 52، پاییز 1396، صفحه 1-150